Diakonstola

Stola diaconale 147

35147

Stola diaconale 147